Vedtægter

Vedtægter


Foreningens navn og formål:


   §1   Foreningens navn er: Grindsted Husholdningsforening.


   §2  Foreningens formål er at sprede oplysning og øge medlemmernes interesse for hjem og samfund gennem                                                                               

         oplysningsarbejde.

         Dette sker gennem foredrag, diskussion, studiekreds, udstilling, demonstration, kursus, virksomhedsbesøg og           

         udflugter.

 

Medlemskab:


   §3  Alle, der sympatiserer med foreningens formål, kan optages som medlem.


   §4  Kontingent opkræves hvert år af bestyrelsen i forbindelse med nyt programår.

          2. Referat fra bestyrelsesmøder opbevares elektronisk.


Foreningens ledelse:


   §5  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


   §6  Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager foreningens interesser og er ansvarlig for foreningens økonomi og

          forpligtelser.


          2. Bestyrelsen fører beslutningsreferat over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referatet underskrives af de

              tilstedeværende         

              bestyrelsesmedlemmer ved bestyrelsesmøderne.


          3. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen underskrives alene af dirigenten og sekretæren.


   §7   Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der afgår skiftevis med 4 og 5.


          2. Valgperioden er 2 år for bestyrelsesmedlemmer og 1 år for suppleante.


          3. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.


          4. Formanden og næstformanden afgår på skift. I tilfælde af, at formand og næstformand er på valg samme år,

              forlænges formandens valgperiode med 1 år.


          5. Bestyrelsen sammenkaldes mindst 4 gange årligt med otte dages varsel.


   §8  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned og indvarsles senest 14 dage forud ved opslag på               hjemmesiden og rundsending til medlemmerne via mail eller brev.


   §9  Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 20 pct. af medlemmerne, eller når 2/3 af bestyrelsen kræver det               og indvarsles som ordinær generalforsamling.


   §10 Forslag og afstemning foregår normalt skriftligt. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Stemmeret har

          ethvert medlem.


   §11 Til beslutning om ændringer af vedtægterne kræves vedtagelse af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne                       stemmer. Forslag til vedtægtsændringer indvarsles senest 14 dage forud ved opslag på hjemmesiden og 

         rundsending til medlemmerne via mail eller brev.

 

   §12  Generalforsamlingen vælger dirigent under formandens ledelse. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt

           indvarslet, leder forhandlingerne og sørger for, at sagernes behandling og afstemningen finder sted efter 

           vedtægterne.


   §13  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:


           1.  Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.


          2.  Beretning ved formanden.


          3.  Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab samt godkendelse af regnskab.


          4.  Fastsættelse af kontingent.


          5.  Fremlæggelse af evt. udvalgsarbejde.


          6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.


          7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.


          8.  Behandling af indkomne forslag.


          9.  Eventuelt.


   §14  Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Ansvar og regnskab:


    §15  Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.


    §16  Foreningens medlemmer, bestyrelse og udvalg hæfter ikke for foreningens eventuelle gæld. Foreningen hæfter for

            sine forpligtelser med sin formue.


   §17  Foreningens regnskabsår er 1. marts til 28. februar (29. februar i skudår).


          2. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med

              revisorens påtegning.


Opløsning af foreningen:


   §18  Beslutning om foreningens opløsning kræver at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for

           opløsningen. Er dette ikke tilfældet, kan spørgsmålet tages op til behandling på ny generalforsamling, der holdes

           tidligst 14 dage efter, og da kan afgørelsen træffes ved simpel stemmeflertal. Begæring om ekstra generalforsamling

           om opløsning sker i henhold til §9.


           2. Ved foreningens opløsning kan foreningens ejendele ikke udloddes til foreningens medlemmer, men skal anvendes

               på den måde, der bedst understøtter foreningens formål. Beslutning om fordeling vedtages på den afsluttende

               generalforsamling.

Disse vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. juni 2021.